29.1 C
Prague
Středa, 10 července 2024, 12:07
- Reklama -
DomůLifestyleHonzíčku, opravdu nechceš být radši Janička? Aneb kolik pohlaví máš, tolikrát jsi...

Honzíčku, opravdu nechceš být radši Janička? Aneb kolik pohlaví máš, tolikrát jsi člověkem…

V posledních desetiletích se s nástupem „pokrokových“ levicových politických stran společnost začala intenzivně zabývat otázkami pohlaví a identity. Tradiční binární model mužů a žen je zde násilně nahrazován novým, složitějším modelem, který zahrnuje široké spektrum pohlavních identit. Tento fenomén vyvolal bouřlivé diskuse a rozdělení ve společnosti. Pro některé se jedná o vítaný pokrok v boji za práva jednotlivců, pro jiné je to krok do neznáma s potenciálně nebezpečnými následky, zejména pokud jde o děti.

Současné druhy pohlaví

Část moderní společnosti začíná uznávat široké spektrum pohlavních identit, které přesahují tradiční binární dělení na muže a ženy. Pohlaví je již několik desítek, ale my si vyjmenujeme ty hlavní:

  1. Cisgender – Osoby, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví se kterým se narodili.
  2. Transgender – Osoby, jejichž genderová identita se liší od pohlaví se kterým se narodili.
  3. Neutrois – Osoby, které se neidentifikují ani jako muž, ani jako žena a preferují neutrální genderovou identitu.
  4. Genderqueer – Osoby, které se identifikují s různými genderovými identitami nebo se pohybují mezi nimi.
  5. Non-binary – Osoby, jejichž genderová identita nespadá do kategorie muž nebo žena.
  6. Agender – Osoby, které se neidentifikují s žádným pohlavím.
  7. Bigender – Osoby, které se identifikují jako dvě pohlaví, a to buď současně nebo střídavě.
  8. Genderfluid – Osoby, jejichž genderová identita se mění v čase nebo v závislosti na okolnostech.
  9. Two-Spirit – Tradiční identita některých původních obyvatel Ameriky, která kombinuje rysy mužského a ženského pohlaví.

Tento výčet není vyčerpávající a spektrum genderových identit je ve skutečnosti mnohem širší. Každá z těchto identit má své vlastní specifické rysy a potřeby, které levostranně smýšlející část populace začíná stále hlasitěji prosazovat.

Je tento přístup k pohlaví bezpečný?

Ačkoli rozšiřování genderového spektra může být někým vnímáno jako krok vpřed v uznávání různorodosti lidské identity, je také důležité zamyslet se nad potenciálními negativními dopady tohoto trendu. Mezi hlavní obavy patří zejména násilné změny pohlaví dětí, které často začínají již v předškolním věku.

1. Nedostatek zralosti a schopnosti rozhodovat

Děti v předškolním věku jsou teprve na začátku svého vývoje a jejich schopnost činit nevratná rozhodnutí je značně omezená. Je proto nesmysl, když se na základě jejich momentálních pocitů a preferencí provádějí nevratné lékařské zákroky, jako je hormonální terapie nebo chirurgické změny. Vzhledem k tomu, že dětská identita a sebeuvědomění procházejí výrazným vývojem, může být brzké přijetí těchto opatření nejenom předčasné, ale také potenciálně škodlivé. Je poměrně běžné, že svému desetiletému dítěti takoví „moderní“ rodiče nedovolí například pořídit si tetování nějaké své oblíbené kreslené postavičky, ale vybrat si v tomto věku své pohlaví a nechat do sebe píchat hormony jim přijde v pořádku.

2. Sociální a psychologické tlaky

V moderní společnosti, kde je tlak na soudržnost s určitou skupinou nebo ideologií stále silnější, mohou být děti ovlivňovány okolím, které je vede k přijetí určité genderové identity. Tento tlak může pocházet od rodičů, učitelů nebo vrstevníků a může způsobit, že děti budou činit rozhodnutí, která neodpovídají jejich skutečným pocitům a potřebám. Existuje nemálo prokázaných případů, ve kterých dnes již dospělí lidé popisují situace, kdy se cítili jako děti osaměle, trpěli psychickými problémy, dokud se jich „neujala“ nějaká dobrá duše, která je přesvědčila, že její osamělost zapříčiňuje špatná identifikace pohlaví. Taková skupina lidí pak nejistého člověka vtáhne, přijme mezi sebe a ten má pocit, že konečně někam patří. Falešně se pak domnívá, že je to jen díky změně pohlaví. Genderová nejistota se také většinou týká dětí trpících mnoha jinými psychickými problémy a jejich vtažení do světa LGBT++ je tak relativně jednoduchým krokem.

3. Nevratnost lékařských zásahů

Hormonální terapie a chirurgické zákroky, které jsou často součástí procesu změny pohlaví, jsou nevratné a mohou mít dlouhodobé fyzické a psychologické dopady. V případě dětí je nutné pečlivě zvážit, zda jsou schopny plně pochopit důsledky těchto zákroků a zda je vhodné je podstoupit v tak raném věku. K hormonální terapii se užívají takzvané blokátory puberty slouží k oddálení vývoje „nežádoucích“ sekundárních sexuálních charakteristik u dětí, aby umožnily tápající mládeži více času na prozkoumání jejich genderové identity. Stejné látky se přitom používají k „chemické kastraci“ sexuálních násilníků.

4. Nedostatek vědeckých důkazů

Ačkoli existuje řada studií, které se zabývají otázkami genderové identity, mnoho z nich je stále v počáteční fázi a jejich výsledky nejsou jednoznačné. Nedostatek dlouhodobých studií a empirických důkazů činí rozhodování o tak zásadních otázkách, jako je změna pohlaví, obtížným a rizikovým. Už nyní se objevuje silná skupina transgender osob, kteří se po mnoha komplikacích snaží vrátit ke svému původnímu pohlaví a způsobu života. Bohužel mnoho z nich po nevratných procedurách nikdy nebudou žít plnohodnotný život, který mohli mít, kdyby tranzici nepodstoupili.

Absurdity identifikace bez tranzice

Jedním z nejvíce kontroverzních aspektů moderního pojetí genderové identity je situace, kdy se lidé identifikují jako druhé pohlaví bez provedení lékařské tranzice. Tento jev vyvolává řadu praktických i etických otázek, zejména pokud jde o přístup do soukromých prostor nebo účast na sportovních soutěžích.

Narušování osobních prostor

Představme si situaci, kdy se biologický muž identifikuje jako žena, ale nepodstoupil žádnou lékařskou tranzici. Tato osoba pak požaduje přístup do ženských šaten nebo sprch. Taková situace může vést k narušení soukromí a pocitu bezpečí žen, které se v těchto prostorách nacházejí. Obdobně může žena, která se identifikuje jako muž, vytvářet napětí v mužských šatnách.

Sportovní soutěže

Další problematickou oblastí jsou sportovní soutěže. Biologické rozdíly mezi muži a ženami často znamenají, že muži mají fyzické výhody, jako je větší svalová hmota a vyšší fyzická zdatnost. Pokud biologický muž, který se identifikuje jako žena, soutěží v ženské kategorii, může to vést k nespravedlivým výhodám a narušení rovnosti v soutěži. Tento problém se již několikrát projevil na mezinárodní úrovni, kde takové situace vyvolaly kontroverze a diskuse o pravidlech fair play.

Existuje několik případů, o kterých píše celý svět, jako například plavec, jež se začal vydávat za ženu – Liu Thomas – a který se dožadoval vstupu do ženských šaten a sprch, ačkoli měl penis. Stejně tak začal vyhrávat ženské soutěže, jelikož mu jeho tělesná konstituce dává velikou výhodu. Ačkoli jako muž nikdy úspěchy v plavání nezaznamenal, jako žena se rázem posunul na špičku žebříčku. V posledních dnech mu/jí byla zrušena účast na světových soutěžích, takže se možná blýská na lepší časy alespoň ve sportu. V české republice vášnivé debaty vyvolává profesionální transgender střelkyně s přezdívkou Miss Wick, která je trnem v oku mnoha světovým střelkyním, které ji obviňují z výhod v dynamických disciplínách střelby díky její tělesné konstituci.

Právní a etické otázky

Identifikace jako druhé pohlaví bez provedení tranzice také přináší právní a etické otázky. Jak by měly být tyto situace řešeny v zaměstnání, školství nebo veřejných službách? Jak zajistit rovnováhu mezi právy na sebeidentifikaci a právy ostatních na ochranu svého soukromí a bezpečí? Známé jsou případy hlavně z USA, kdy dvoumetrový chlap atletické postavy v růžovém boa a v lodičkách rozmlátí půlku prodejny za to, že si jej prodavač dovolil oslovit pane. U nás zatím takové případy médii neproběhly, ale je to jen otázkou času.

Proč volit konzervativní přístup?

Vzhledem k výše uvedeným obavám je důležité zamyslet se nad konzervativním přístupem, který klade důraz na opatrnost a důkladné zvážení všech aspektů před provedením jakýchkoli nevratných kroků, zejména u dětí.

1. Důraz na přirozený vývoj

Konzervativní přístup zdůrazňuje význam přirozeného vývoje dítěte a respektování jeho individuality bez předčasného zasahování. Děti by měly mít možnost prozkoumávat svou identitu a pocity bez tlaku na to, aby se rozhodly pro nevratné změny, dokud nedosáhnou dostatečné zralosti.

2. Psychologická podpora

Místo okamžitých lékařských zákroků by měla být dětem poskytována psychologická podpora, která jim pomůže pochopit a zpracovat jejich pocity. Kvalifikovaní odborníci mohou dětem a jejich rodinám pomoci najít nejvhodnější cestu, která respektuje individuální potřeby a situace.

3. Opatrnost a postupné kroky

Konzervativní přístup klade důraz na opatrnost a postupné kroky při rozhodování o změně pohlaví. To zahrnuje pečlivé zvažování všech dostupných informací a možností, včetně dlouhodobých důsledků a rizik spojených s lékařskými zásahy.

4. Podpora tradičních hodnot

Konzervativní přístup rovněž zdůrazňuje význam tradičních hodnot a struktury společnosti, která poskytuje stabilitu a jasné role pro jednotlivce. Respektování biologického pohlaví a tradičních genderových rolí může přispět k celkové stabilitě a zdraví společnosti.

Závěr

Fenomén rostoucího počtu pohlaví je dnes módní téma, které vyvolává bouřlivé diskuse a vyžaduje pečlivé zamyšlení. Přestože uznávání různorodosti genderových identit může být vnímáno jako krok vpřed v oblasti lidských práv a svobod, je nezbytné také zvážit rizika a důsledky. Samozřejmě je faktem, že existují lidé, kteří se ve svém tele necítí správně a chtějí změnu na druhé pohlaví. V tomto případě je zcela pochopitelné, že projdou celým zdlouhavým procesem tranzice a snaží se žít nenápadný život ve svém správném těle. Neměli bychom ale na stejnou úroveň pustit ty, kteří pohlaví berou jen jako oblečení, které si mohou kdykoli převléknout a vyžadovat od okolí přijetí této role, jen proto, aby byli cool, zajímaví a mohli o to více křičet.

V minulosti byly tyto problémy brány jako poruchy osobnosti. Stejně tak bychom mohli v budoucnu chtít například schizofrenii vyřadit ze seznamu psychických diagnóz a přijímat ji jako normální s tím, že by dotyčný měl právo na více občanských průkazů podle toho, jakou osobností by se zrovna cítil být.

V této souvislosti je důležité apelovat na rodiče, pedagogy a lékaře, aby přistupovali k otázkám genderové identity s respektem, ale zároveň s potřebnou opatrností a rozvahou. Ochrana dětí před předčasnými a nevratnými zásahy je klíčová pro jejich zdravý vývoj a budoucí život. Celospolečenský dialog, založený na vědeckých poznatcích a respektu k individuálním potřebám, může přispět k nalezení nejlepší cesty vpřed.

Chceme opravdu pod rouškou tolerance nenávratně pohřbít tisíce let fungující model binárního pohlaví, které je v přírodě naprosto bězné? Chceme opravdu volit levicové, populistické strany, které se nebojí pohřbít tisícileté tradice pod záštitou pokroku?

PODOBNÉ ČLÁNKY

NEJČTENĚJŠÍ

- Reklama -
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů